read

Att undvika lidande

Livet är fullt av alla slags händelser och upplevelser. Glädje blandas med sorg. Positiva känslor med negativa. Framgångar med motgångar. Hur vi upplever dessa är olika för oss alla, men en sak vi har gemensamt är önskan att undvika lidande. Jag tror inte att någon vaknar upp på morgonen och tänker “Måtte jag utsättas för smärta och lidande hela denna eländiga dag”. Våra ansträngningar för att undslippa lidande ser olika ut. Varje människa har sina unika förutsättningar och förmågor.

Alla har vi olika behov som vi försöker möta på olika vis. Om varje människa och varje liv är unikt, kan det då verkligen finnas en generell formel för hur man finner denna känsla av förnöjsamhet? Jag vill säga att det faktiskt gör det!

Rotsanningen

Varje kännande varelse söker efter en djup känsla av tillfredsställelse och tillit.

Förnöjsamhet

Det är frestande att tro att förnöjsamhet är något man vinner efter att ha uppnått vissa mål. Jag tror att det många gånger är den bilden vi har av begreppet lycka. “Om jag bara uppnår mina mål blir jag lycklig.” Detta är en av anledning- arna till att jag inte tycker om att använda mig av ordet lycka. Dess innebörd har blivit så för- knippat med något man jagar efter: bil, hus, fa- milj, karriär, rikedom, skönhet, semester, socialt erkännande, partner, berömmelse och så vidare. Istället föredrar jag ordet förnöjsamhet. Förnöjsamhet är något man upplever när man skalar bort betydelsen av alla dessa materiella ting och prestationer - något man uppnår genom

Det är inget fel på materiellt välstånd eller att vara socialt respekterad, att ha en dyr bil, en kärleksrelation eller fin konst på väggarna. Det är dock inte dessa saker som leder till förnöjsamhet. Det är en vanlig men vilseledande föreställning att tro så. Att släppa denna föreställning blir där- för en viktig del i att etablera en djupare käns- la av tillfredsställelse än du kan få av materiella ting, upplevelser och prestationer i arbete eller privatliv. Ju mindre känslan av tillfredsställelse är beroende av yttre omständigheter desto mindre känslig är den för förändringar av dessa. Att uppleva denna grundton av djup till- fredsställelse innebär inte att man är fri från känsloyttringar eller svängningar i känslolivet. Det är inte heller att sitta apatisk i ett hörn och ha tråkigt. Istället är det en grundton som ger stabilitet åt samtliga känslor. Som havets djup lyfter vågornas rörelse.

Sanningen om förnöjsamhet

Sann tillfredsställelse eller förnöjsamhet kan du inte finna utanför dig själv.

Vår natur

Ibland är det svårt att känna det - när allt snur- rar på och livet känns kaotiskt. Att ditt naturli- ga tillstånd är stillhet, lugn. Denna sanning kan vara svår att ta till sig när känslor av stress, av att inte räcka till, rädsla för att misslyckas eller ett allmänt, till synes ogrundat, missnöje med livet dominerar dina dagar. Kanske tänker du att man inte kan uppleva de positiva känslorna om man inte också genomlider de negativa. Och visst, på ett ytligt plan har du rätt. Självklart måste negativa känslor få finnas i våra liv. De hjälper oss att undvika smärta och fysisk skada. De tvingar oss att lära av våra misstag. De hjälper oss att överleva. Jag tänker på smärtan när du bränner dig, kylan när du trillar i en is- vak, hunger när energidepåerna är låga, oro när pengarna inte räcker till det nödvändigaste eller den själsliga smärtan när någon som står dig nära sårar dig.

Negativa känslor är styrsignaler som tvingar dig att handla för att chanserna till överlevnad inte ska minska. Men dessa känslor handlar om reaktioner på förändringar av dina yttre om- ständigheter. När sådana yttre störningar inte påkallar uppmärksamheten, finns det ingen an- ledning för en biologisk varelse att uppleva nega- tiva känslor av något slag. Lidande är i grunden endast en drivkraft för att bevara livet. En driv- kraft till förändring och anpassning.

Således måste sinnets naturliga grundton vara de positiva känslorna. Tillfredsställelse och tillit till att allt ordnar sig. Du kommer att över- leva. Att vara i vila är en mer ändamålsenlig överlevnadsstrategi än att vara på helspänn. Därför måste grundläget för en kännande varelse vara en känsla av tillfredsställelse och tillit. Eller med ett annat ord, förnöjsamhet.

Utifrån ett positivt grundläge sätts stress och negativa känslor in vid behov. Stress ”sliter” på de biologiska systemen och är enbart tänkt att användas när det är fara för vår överlevnad. Ett omvänt förhållningssätt vore evolutionärt kon- traproduktivt.

Sanningen om vår natur

En djup känsla av tillfredsställelse och tillit är varje kännande varelses innersta natur.

Förverkligandet av vår innersta natur

Det kan ju låta väldigt enkelt; att vår innersta natur är att vara i jämvikt. Positiva känslor. Har- moni. En djup känsla av tillfredsställelse och väl- mående, förnöjsamhet. Varför känner vi då inte så i varje stund? Är det ens möjligt att känna så hela tiden? Även när livet stormar som mest?

Anledningen till att vi inte känner så är okunskap om hur vi egentligen fungerar. Det första steget blir därför att åtgärda denna okun- skap. Vi behöver förstå oss själva. Vi behöver förstå våra förutsättningar. Vi behöver förstå hur vårt känsloliv påverkas av yttre och inre faktorer och hur vårt känsloliv påverkar våra tankar och handlingar. För att kunna ändra detta känslo- liv och ta oss till en ny “plats” behöver vi så att säga ha en med verkligheten överensstämmande karta. Men inte nog med det - vi behöver även kunna tolka denna karta och på den hitta vår startpunkt. Den där röda punkten som säger “du är här”!

Målet med boken

Målet med boken är att ge dig verktyg som hjälper dig att undanröja hinder för förverkli- gandet av din innersta natur.

Känslor och beteende

Vad skulle hända om du såg på livet som något du utövar istället för något du lever? Vad skulle hända om du såg på det ungefär som att måla på en tavla som aldrig blev riktigt klar men väldigt fin ändå? Eller som ett pussel där bitarna kom- mer till dig efter hand och som kanske heller ald- rig blir riktigt komplett? Om du övar eller skapar livet istället för att leva livet, hur skulle det ändra dina känslor inför livet?

Vad är det egentligen som styr ditt beteen- de? Vad får dig att agera och att reagera? Hur styrs din beslutsprocess? Varför gör du ibland precis så som du tänkte att du inte skulle göra?

Vad är intellekt och vad är känslor när du be- stämmer dig för ett visst beslut? Detta är viktiga frågor. Låt oss ägna nästa kapitel åt hur känslor- na styr ditt beteende.

Två regler för förändring

1 Om du verkligen vill ändra ditt sätt att leva behöver du ändra ditt sätt att se på livet.

2 Om du verkligen vill ändra ditt beteende behöver du ändra på dina känslor. Känslor är livets drivkraft!

Blog Logo

Stefan Andreras Larsson


Först utgiven i pappersupplaga 2017

Image

Lycka & Lidande

En handbok i välmående och förnöjsamhet

Tillbaka till innehållsförteckningen