read

Rotsanningen (sidan 2)

Varje kännande varelse söker efter en djup käns- la av tillfredsställelse och tillit.

Sanningen om förnöjsamhet (sidan 4)

Sann tillfredsställelse eller förnöjsamhet kan du inte finna utanför dig själv.

Sanningen om vår natur (sidan 6)

En djup känsla av tillfredsställelse och tillit är varje kännande varelses innersta natur.

Två regler för förändring (sidan 9)

 1. Om du verkligen vill ändra ditt sätt att leva måste du ändra ditt sätt att se på livet.
 2. Om du verkligen vill ändra ditt beteende måste du ändra på dina känslor. Känslor är livets drivkraft!

Om grundkänslor (sidan 19)

 1. Tillfreds
 2. Icke tillfreds
 3. Primär och sekundär tillfredsställelse
 4. Djupare och ytligare tillfredsställelse
 5. Tillfredsindex, TFI.

Sinnets två tendenser (sidan 24)

 1. Mot rörelse
 2. Mot stillhet.

De fyra sanningarna om behov (sidan 34)

 1. En kännande varelse upplever behov.
 2. Behov kan vara sanna eller falska.
 3. Falska behov kan elimineras.
 4. Sanna behov är svåra att eliminera.

De tre konsekvenserna (sidan 35)

 1. När ett behov uppfylls ökar känslan av tillfredsställelse.
 2. När ett behov inte uppfylls ökar känslan av otillfredsställelse.
 3. Beteende är en konsekvens av känslor.

De tre misstagen (sidan 37)

 1. Att ta falska behov för sanna.
 2. Att ta högstimulantia för behov.
 3. Att ta andras känslor för ens egna.

Att möta behov (sidan 45)

 1. Uppfylla behov
 2. Eliminera behov
 3. Uppskjuta behov
 4. Ignorera behov
 5. Byta ut behov.

Behovskartan (sidan 47)

 1. Sanna behov
 2. Falska behov
 3. ”Tillfredsbarometer” för varje behov
 4. Resurser för att möta varje behov
 5. Strategi för att möta dina behov
 6. Dina och andras behov.

Fem byggstenar för att prioritera (sidan 54)

 1. Inre frid och harmoni
 2. Fysisk hälsa
 3. Mål och visioner
 4. Familj och vänner
 5. Arbete och karriär.

Det tre motiven till handling (sidan 62)

 1. Sök njutning
 2. Undvik lidande
 3. Samla resurser.

De tre ”antimotiven” (sidan 66)

 1. Acceptera utebliven / uppskjuten njutning.
 2. Acceptera lidande
 3. Acceptera förlust av resurser.

Disciplin (sidan 67)

 1. Kan fungera som kortvarig insats.
 2. Strider mot instinkterna för överlevnad.
 3. Kan fungera, väl underbyggd av motvation och inspiration.

Belöningstrappan (sidan 68)

 1. Högstimulantia
 2. Normalstimulantia
 3. Lågstimulantia.

Högstimulantia (sidan 78)

 1. Kan vara nästan vad som helst.
 2. Behöver inte vara samma för olika personer.
 3. Behöver inte vara samma för samma person vid olika tillfällen.
 4. Tillvänjning
 5. Falskt behov med superkrafter.

Motivationskvoten (sidan 81)

 1. Belöning genom insats.
 2. För en snabb kick och kortvarig tillfredsställelse, välj stor belöning och liten insats.
 3. För en djupare mer varaktig tillfredsställelse, välj mindre belöning och större insats.

Matens särställning (sidan 85)

 1. Maten idag agerar ofta högstimulantia.
 2. Ibland mer högstimulerande än vissa droger.
 3. När du ändrar din biokemi ändrar du ditt känsloliv. När du ändrar ditt känsloliv ändrar du din biokemi.
 4. Övergödd men undernärd?
 5. Om du vill äta bra måste du tillbringa tid i köket.

Den konkreta vägen (sidan 100)

 1. Identifiera dina behov, gör din behovskarta.
 2. Skilj på sanna och falska behov genom att granska den sekundära effekten när du uppfyller ett sådant behov.
 3. Bedöm hur väl du mött de olika behoven - gör en ”tillfredsbarometer” för varje behov.
 4. Identifiera resurser eller brist på resurser för att möta varje behov.
 5. Uppfyll så många sanna behov du kan.
 6. Eliminera så många falska behov du kan.
 7. Upprepa - börja om på punkt ett igen.

Din väg (sidan 113)

 1. Alla människors liv ser olika ut och även om principerna i denna bok mer eller mindre gäller för oss alla är det inte säkert att vi kan applicera dem på våra liv på samma sätt. Att vara sann mot dig själv och medveten om hur du hanterar dina behov är dock en mycket bra start.

 2. Det är inte fel på dig för att du måste tackla samma utmaning om och om igen. Sådan är sakens natur.

 3. Fokusera på den sekundära effekten av dina handlingar för att avslöja och eliminera falska behov. Din belöning kommer att bli större självinsikt och djupare självkänne dom. Bättre hälsa och ett alertare sinne. I takt med att kartan fylls på med röda “jag-är-här-punkter” kommer känslan av lugn och stabilitet etablera sig och en dag infinner sig känslan som inte är beroende av vad som händer på ytan av ditt liv. En djup känsla av tillfredsställelse och tillit, förnöjsamhet.

Blog Logo

Stefan Andreras Larsson


Först utgiven i pappersupplaga 2017

Image

Lycka & Lidande

En handbok i välmående och förnöjsamhet

Tillbaka till innehållsförteckningen